Yrittäjyystaidot ovat tärkeitä muillekin kuin yrittäjille

YTYÄ=

Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen korkeakouluissa

Yrittäjyystaidot ovat tärkeitä muillekin kuin yrittäjille – niitä tarvitsevat kaikki korkeakouluopiskelijat. Työelämän muuttuessa myös sen vaatimukset muuttuvat, ja yhä useampi tarvitsee päivittäisessä työssään taitoja, jotka on perinteisesti mielletty yrittäjyystaidoiksi.

Näitä taitoja ovat esimerkiksi uuden arvon luominen, käyttäjäkeskeinen ongelmanratkaisu, kokeilukulttuuri ja esiintymistaidot. YTYÄ pyrkii saamaan nämä taidot kaikkien korkeakouluopiskelijoiden saataville.

YTYÄ on valtakunnallinen, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke. Vuonna 2017 aloitetun hankkeen tavoitteena on saavuttaa kaikki hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen kandidaattiopiskelijat yrittäjämäisellä asenteella ja toimintatavalla vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tavoitteeseen pyritään kolmella tapaa – kehittämällä kursseja ja opetusta yhdessä opettajien kanssa, opettamalla opiskelijoille työelämä- ja elämänhallintataitoja sekä mittaamalla kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan.

Opetuksen kehittäminen

Kehittämällä opetusta ja kursseja yhdessä opettajien kanssa voidaan yrittäjyyssisältö saada osaksi peruskurssien opetussisältöä. Näin yrittäjyystaidot näkyvät opiskelijalle luonnollisena oman alan opetuksena.

Yrittäjyystaitojen opettamista muilla kuin yrittäjyyskursseilla kutsutaan integroiduksi yrittäjyysopetukseksi. Etenkin alkuvaiheessa integraatio-opetusta voivat tehdä myös kurssin ulkopuolinen henkilökunta, kuten yrittäjyysopettajat. Lopullinen tavoite on kuitenkin integroida yrittäjyys niin tiiviisti kurssiin, että kurssin opettaja selviytyy yrittäjyyssisällön opettamisesta ongelmitta.


Työelämätaidot

Työelämä- ja siihen oleellisesti liittyvät elämänhallintataidot ovat tärkeä osa yrittäjyystaitojen kokonaisuutta. Yrittäjän on mahdoton menestyä kestävästi pitkällä tähtäimellä ilman hyvää elämänhallintaa.

Työelämän ja elämänhallinnan kannalta kriittisiä taitoja ovat muun muassa omien arvojen, tavoitteiden ja päämäärien ymmärtäminen, rutiinit sekä ajanhallinta.

Yrittäjyysaikeiden mittaaminen

Tärkeimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilön päätökseen ryhtyä yrittäjäksi, ovat kiinnostus ja motivaatio. Hyväkin yritysidea jää toteuttamatta, jos idean keksijällä ei ole kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan.

Kiinnostusta pyritään kasvattamaan tuomalla yrittäjämäisiä elementtejä kaikkien korkeakouluopiskeljoiden opintoihin. Kiinnostuksen kasvua todennetaan mittaamalla opiskelijoiden yrittäjyyteen liittyviä taitoja sekä innostusta yrittäjyyttä kohtaan yrittäjyystaitoja sisältävien kurssien alussa ja lopussa.

Lue, mitä hankkeessa on saatu aikaan!